Zverejňovanie zmlúv a faktúr

 

Dohoda o ukonceni zmluvy - EKOAUDITOR.pdf

Zmluva Makroaudit.pdf

Zmluva o uzavreti buducej zmluvy a NATUR-PACK a.s.pdf

zmluva_o_dielo_01_inv_2016_obnova_chodnikov.pdf

priloha_c_1_zadanie_s_vykazom_vymer.pdf

priloha_c_2_projektova_dokumentacia.pdf

priloha_c_3_schema_pokladky.pdf

priloha_c_4_casova_harmonogram.pdf

 

Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru (číslo zmlu vy 406/816/2012) 

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 4 06/816/2012

Kúpna zmluva Obec Biskupová a ELLIO,  spol. s.r.o. (31.7.2013)

 Záložná zmluva medzi obcou Biskupová a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (číslo zmluvy 0231-PRB/2012/Z) 

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - Obec Biskupová a ELLIO, spol.  s.r.o. (16.12.2013)

Nájomná zmluva medzi ELLIO, spol. s.r.o. a Obec Biskupová (28.05.2014)

 Zmluva o bežnom účte medzi Prima banka Slovensko, a.s. a Obec Biskupová (29.05.2014) 

Dodatok č.2 k zmluve č.34-2012 o poskytnutí služby odberu a zneškodnení odpadu skládkovaním.pdf

Dodatok č.1-2014 zmluvy č.1101092 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom (Marius Pedersen).pdf

Kúpna zmluva Obec Biskupová a ELLIO,  spol. s.r.o. (18.9.2014, 2937/14-2, 2014)

Kúpna zmluva Obec Biskupová a ELLIO,  spol. s.r.o. (18.9.2014, 2936/14-2, 2014)

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve Obec Biskupová a ELLIO, spol. s.r.o. (18.9.2014)

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja - zmluva č: 201402001 (29.9.2014)

Príloha k zmluve č. 8/1000021477, Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky (Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. a Obec Biskupová) (25.2.2015)

Záložná zmluva č. 0200-PRB/2014/Z (28.4.2015)

Súhrnna správa o zákazkach (Jún 2015).pdf

 

 

Povinnosť zverejňovania zmlúv je daná:

- Zákonom č. 546/2010 zo 9.decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.

- Zákonom č. 211/2000 Z.z. zo 17. mája 2000, o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií).

 

Faktúry za rok 2017:

Fa_1   Fa_2    Fa_3

 

Faktúry za rok 2015:

Fa_1   Fa_2    Fa_3

 

 Faktúry za rok 2014 :

Fa_1    Fa_2    Fa_3    Fa_4    Fa_5    Fa_6    Fa_7    Fa_8    Fa_9

 

Faktúry za rok 2013 :

Fa_1    Fa_2    Fa_3    Fa_4    Fa_5    Fa_6    Fa_7    Fa_8    Fa_9    Fa_10    Fa_11    Fa_12    Fa_13    Fa 14    Fa 15    Fa 16    Fa 17    Fa 18    Fa 19    Fa 20    Fa 21    Fa 22    Fa 23    Fa 24    Fa 25    Fa 26    Fa 27    Fa 28    Fa 29    Fa 30    Fa 31    Fa 32    Fa 33

 

Faktúry za rok 2012:

  Fa 1     Fa 2    Fa 3    Fa 4    Fa 5    Fa 6    Fa 7    Fa 8    Fa 9    Fa 10    Fa 11    Fa 12    Fa 13    Fa 14    Fa 15    Fa 16    Fa 17    Fa 18    Fa 19    Fa 20    Fa 21    Fa 22    Fa 23    Fa 24    Fa 25    Fa 26    Fa 27    Fa 28    Fa 29    Fa 30    Fa 31    Fa 32    Fa 33    Fa 34

 

Faktúry za rok 2010 a 2011:

Fa_1    Fa_2    Fa_3    Fa_4       Fa 5     Fa 6    Fa 7    Fa 8    Fa 9    Fa 10    Fa 11    Fa 12    Fa 13    Fa 14    Fa 15    Fa 16    Fa 17    Fa 18    Fa 19    Fa 20    Fa 21    Fa 22    Fa 23    Fa 24    Fa 25    Fa 26    Fa 27    Fa 28    Fa 29