Symboly obce

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a heraldická komisia MV SR v júli 1995 prerokovala návrj erbu obce Biskupová a odporučila ho na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zaevidovanie do heraldického registra Slovenskej republiky v tejto podobe: "v červenom štíte na zlato-červeno delenej pažiti pod zlatou hviezdou strieborná, zlato zdobená mitra, vedľa strieborná berla so zlatou hlavicou".

Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, červenej, žltej, červenej, žltej. Vlajka je ukončená troma cípmi. Symboly sú zaevidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou B-44/95

Erb je tradičný symbol vytvorený podľa určitých pravidiel, ktorý symbolizuje osobu, obec, mesto, alebo príslušnosť ku skupine osôb. V súčasnosti je erb často nahradzovaný firemným logom a tak tradícia mať erb postupne zaniká. V minulosti Erb, pečať a vlajka tvorili spolu trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahovali osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.