Kontrolór obce

Hlavným kontrolórom obce je Terézia Balogová.

 

Všeobecné ustanovenie 

    Rozsah kontrolnej činnosti, pravidlá kontrolnej činnosti,  úlohy hlavného kontrolóra stanovuje zákon č.369 /2004 Zb. zo 14. mája 2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zmien niektorých zákonov.
 
   Za jeden z hlavných predpokladov pre vytváranie podmienok dobrej kontrolnej činnosti je i dodržiavanie § 4, odst. 3 zákona, ktorý ustanovuje : povinnosť obce, utvárať účinný systém kontroly, vytvárať vhodné organizačné,  finančné, personálne a materiálne podmienky pre nezávislý výkon funkcie hlavného  kontrolóra obce.
 
  Funkcia hlavného kontrolóra obce, je zriaďovaná v súlade so zákonom č. 369/2004 Zb. v zmysle § 11, odst. 4, písm. j. ,  rozsah pracovného úväzku určuje obec.
        
  V zmysle § 18 zákona, hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo, čo potvrdzuje svojím uznesením zo zasadnutia.
 
  Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.
 
   Hlavný kontrolór nesmie podnikať, vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolnych, alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľkú činnosť, bez súhlasu  obecného zastupiteľstva. Jeho funkcia je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiťeľstva, starostu,člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo iného zamestnanca obce.
 
  Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. 
  Rozsah kontrolnej činnosti stanovuje  § 18 d) zákona č.369/ 2004 Zb., z neho vyplýva povinnosť :
 
a)  kontroly obce  -  v dodržiavaní zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri    hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, v zmysle zákona č. 278 / 93 Zb.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
 
b)  kontroly - všetkých príjmov, výdavkov a finančných operácii obecného úradu a jemu  podriadených organizácii,
 
c)  kontroly - vybavovania sťažností a petícii, v zmysle zákonov č. 152/98 Zb. z.   o sťažnostiach a  č. 98/90 Zb.z. a 242/98 Zb.z. o petičnom práve ,
 
d)   kontroly – dodržiavania všeobecne právnych predpisov vrátane nariadení obce,
              
e)   kontroly  - dodržiavania interných predpisov obce,
 
f )   kontroly  -  plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
 
Kontrolnej činnosti podľa zákona č. 369/ 2004 Zb. podliehajú : 
    
- obecný úrad, 
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, 
- právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú   s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa majetku, 
- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitných predpisov v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.  
 
Pravidlá kontrolnej činnosti  stanovuje § 18 e, zákona č. 369/ 2004Zb.
 
 
Hlavný kontrolór pri výkone svojej činnosti postupuje:
 
- podľa pravidiel, ktoré ustatnovuje - zákon č. 502/2001 Zb.z. o finančnej kontrole   a vnútornom audite . Pravidlá o kontrolnej činnosti môže ustanoviť i obec prijatým uznesením.