Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie

 

Vážená pani starostka, vážený pán starosta,


dovoľujeme si Vás touto formou informovať, že Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., ako investor pripravuje stavbu nového „Vedenia 2x400 kV lokalita Bystričany – Križovany“.

Ako ďalší krok v procese prípravy bola vypracovaná „Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie" v zmysle Zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon“). Keďže vyššie uvedené nadzemné vedenie zvlášť vysokého napätia (ZVN) prechádza cez katastrálne územie Vašej obce, podľa environmentálnych a sociálnych zásad Európskej banky pre obnovu a rozvoj (ďalej len „EBOR“) našej spoločnosti vyplýva povinnosť pri realizácií akcií tohto charakteru informovať všetky dotknuté obce, medzi ktoré patrí aj Vaša.

Z tohto dôvodu Vás žiadame o zabezpečenie adekvátnej informovanosti Vašich občanov o tejto skutočnosti, a to obvyklým spôsobom (prostredníctvom internetovej stránky obce, resp. úradnej tabule, TV, rozhlasu a pod.). Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie oznámenia dátumu zverejnenia tohto oznamu vo Vašej obci, t.j. napr. „kópiu vývesky“ na adresu našej spoločnosti. Vypracovaný dokument „Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie", v ktorom sú uvedené podrobné informácie hodnotenia vplyvu vyššie uvedenej stavby na životné prostredie je rozdelený na 5 častí a 21 príloh a je voľne dostupný na našej internetovej stránke: https://www.sepsas.sk/seps/VedenieBystricanyKrizovany.asp?kod=525

Príslušný dokument bol na internetovej stránke SEPS, a.s., (www.sepsas.sk) zverejnený dňa 8.6.2012. V zmysle environmentálnych a sociálnych zásad EBOR musí byť táto informácia zverejnená a dostupná občanom Vašej obce po dobu minimálne 35 dní.

Za účelom vydania Vášho stanoviska k uvedenej Správe o hodnotení vplyvov na životné prostredie Vám bude dokumentácia zaslaná na vyjadrenie takisto aj z Ministerstva životného prostredia SR v rámci riadneho EIA procesu.

S pozdravom


Ing. Marián Sabol,
výkonný riaditeľ sekcie investícií PaSC
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské Nivy 59/A
824 84 Bratislava
Tel. 02 5069 2931
Mob. +421 917 933 202
marian.sabol@sepsas.sk


Vybavuje (bližšie informácie poskytuje):
Ing. Marek Babál
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Odbor investícií vedení
Mlynské Nivy 59/A
824 84 Bratislava
Tel. 02 5069 2213
marek.babal@sepsas.sk