Poznámka: Zámer je tiež k nahliadnutiu na obecnom úrade Biskupová

 

Žiadosť o informovanie občanov o pripravovanom "Zámere" (EIA) pre stavbu Vedenie 2x400 kV lokalita Bystričany – Križovany

 

Vážený pán starosta, vážená pani starostka,

dovoľujeme si Vás touto formou informovať, že Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (ďalej len SEPS, a. s.) ako investor pripravuje stavbu nového „Vedenia 2x400 kV lokalita Bystričany – Križovany“.
Ako prvý krok v procese prípravy bol vypracovaný „Zámer“ v zmysle Zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Keďže vyššie uvedené vedenie zvlášť vysokého napätia (ZVN) prechádza cez katastrálne územie Vašej obce, podľa príslušnej legislatívy Európskej únie našej spoločnosti vyplýva povinnosť pri realizácií akcií tohto charakteru informovať všetky dotknuté obce, medzi, ktoré patrí aj Vaša.
Z tohto dôvodu Vás tak isto chceme požiadať o zabezpečenie adekvátnej informovanosti Vašich občanov o tejto skutočnosti a to obvyklým spôsobom (prostredníctvo internetovej stránky obce, resp. úradnej tabule). Vypracovaný dokument „Zámer“, v ktorom sú uvedené podrobné informácie o vplyve vyššie uvedenej stavby na životné prostredie je rozdelený na osem častí a dve prílohy a je voľne dostupný na našej internetovej stránke:
 https://www.sepsas.sk/seps/VedenieBystricanyKrizovany.asp?kod=525
Príslušný dokument bol na internetovej stránke SEPS, a.s., (www.sepsas.sk) zverejnený dňa 10.10.2011. V zmysle platnej legislatívy Európskej únie musí byť táto informácia zverejnená a dostupná občanom Vašej obce po dobu minimálne 35 dní. Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie oznámenia dátumu zverejnenia tohto oznamu vo Vašej obci, t.j. „kópiu vývesky“ na našu organizáciu.

Za účelom vydania Vášho stanoviska k uvedenému zámeru Vám bude dokumentácia zaslaná na vyjadrenie tak isto z Ministerstva životného prostredia SR.

S pozdravom


Ing. Marián Sabol,
výkonný riaditeľ sekcie investícií PaSC
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské Nivy 59/A
824 84 Bratislava
Tel. 02 5069 2931
Mob. +421 917 933 202
marian.sabol@sepsas.skVybavuje (bližšie informácie poskytuje):
Ing. Marek Babál
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Odbor investícií vedení
Mlynské Nivy 59/A
824 84 Bratislava
Tel. 02 5069 2213
marek.babal@sepsas.sk