Aktuálne oznamy

Oznam (17.11.2018)

Informácia o poskytovaní údajov z evidencie nájomného za rok 2018.pdf

Oznam (30.11.2018) 

Dohoda k Blanko Zmenke.pdf

Úverová zmluva č. 299225-2018

Záložná zmluva k pohľadávke z účtu č. 299225-2018

Oznam (28.3.2018) Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody za rok 2017.pdf

Oznam (16.2.2018) Oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ, Nitriansky samosprávny kraj, sprostredkovateľský orgán pre integrovaný regionálny operačný program, Rázusová 2A, 949 01 Nitra, doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa §5  zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020, verzia 1.1“, ktorý podľa §6 ods. 2 zákona obci Biskupová (ako dotknutej obci) zasielame.

Ide o zisťovacie konanie zmeny strategického dokumentu preto Vás žiadame o vyjadreniam k zmenám, ktoré sú vyznačené v dokumente zverejnenom na https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-201-1

Oznam (26.01.2018) Oznámenie o doručení písomnosti - Beáta Tomčová (26.1.2018).pdf

Oznam (17.11.2017) Oznámenie - ukončenie platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov podľa pôvodného paragrafu 15 zákona číslo 330 z roku 1991 Zbierky zákonov.pdf

Oznam (17.11.2017) Návrh na začatie konania o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech vlastníka.doc